خانه / بیشتر از برنامه نویسی

بیشتر از برنامه نویسی

مقدمه ای بر کامپیوتر ها و برنامه نویسی، آن چه پیش از برنامه نویسی باید یا بهتر است که بدانیم . . .